ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 2

posted on 29 Mar 2012 12:43 by social-ave in Giography
 
 
 
ภัยแล้ง  Drought