ภูมิศาสตร์ - แผนที่

posted on 25 Feb 2012 11:37 by social-ave in Giography
 
แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์


ภูมิศาสตร์ คือ ศาสตร์ที่ว่าด้วยการจัดการพื้นที่ และสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย และองค์ประกอบด้านมนุษย์

แผนที่    คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อแสดงลักษณะของพื้นผิวโลก และสิ่งต่าง ๆ บนผิวโลก ทั้งที่เป็นธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น  โดยแสดงลงบนผิวราบด้วยการย่อขนาด และใช้สัญลักษณ์แทน

 
ประเภทของแผนที่

    1. แผนที่อ้างอิง    เป็นแผนที่ที่เป็นหลักในการทำแผนที่ชนิดอื่น ๆ เช่น แผนที่ภูมิศาสตร์ (แสดงที่ต่ำ ที่สูง แม่น้ำ ถนน ฯลฯ) และแผนที่ชุด (มีหลายแผ่นและรูปแบบเดียวกัน)
    2. แผนที่เฉพาะเรื่อง    เป็นแผนที่แสดงรายละเอียดเฉพาะเรื่อง เช่น แผนที่รัฐกิจ ภูมิอากาศ ธรณีวิทยา พืชพรรณธรรมชาติ แผนที่ท่องเที่ยว ฯลฯ
-    แผนที่รัฐกิจ แสดงอาณาเขตทางการปกครอง มีเขตจังหวัด เขตประเทศ แสดงเมืองหลวง เมืองสำคัญ
-    แผนที่ภูมิอากาศ แสดงข้อมูลด้านภูมิอากาศโดยเฉพาะ เช่น เขตอากาศโลก ปริมาณฝนเฉลี่ยโลก
-    แผนที่ธรณีวิทยา
-    แผนที่การถือครองที่ดิน
-    แผนที่พืชพรรณธรรมชาติ
-    แผนที่ท่องเที่ยว
นอกจากนี้ยังมีแผนที่ที่รวมหลาย ๆ อย่างมาอยู่ในเล่มเดียวกัน เรียกว่า แผนที่เล่ม (atlas)
 
 
องค์ประกอบของแผนที่
 
    1. ชื่อแผนที่    บอกว่าแผนที่นั้นเป็นแผนที่ชนิดใดเกี่ยวกับอะไร
    2. ทิศ        โดยทั่วไปกำหนดให้ส่วนบทของแผนที่เป็นทิศเหนือเสมอ
    3. มาตราส่วน    แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางในแผนที่ กับระยะจริงบนผิวโลก แบ่งเป็น
-    แบบเศษส่วน    เช่น 1 : 50,000 หมายถึง ระยะทาง 1 ส่วนในแผนที่ เท่ากับ 50,000 บนผิวโลก
-    แบบคำพูด    เช่น 1 : 50,000 คือ 1 ซม. เท่ากับ 0.5 กม.  ดังนั้น 2 ซม. เท่ากับ 1 กม.
-    แบบเส้น    แสดงในรูปแบบแท่ง หรือเส้นในแนวนอน มีเลขกำกับไว้ ผู้ใช้สามารถนำไม้บรรทัดวัดระยะต่าง ๆ ได้ทันที

   

   
สัญลักษณ์

    คือ สิ่งที่กำหนดขึ้นในแผนที่ เพื่อใช้แทนสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฎในพื้นที่จริง มี 3 ประเภท
•    จุด    ใช้แทนสถานที่ เช่น วัด โรงเรียน ตัวเมือง หรือเป็นรูปเรขาคณิตได้
•    เส้น     ใช้แทนสิ่งที่มีระยะทาง เช่น ถนน แม่น้ำ เขตแดน ชั้นความสูง ฯลฯ
•    พื้นที่ ใช้แทนบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ เช่น ทุ่งนา ทะเลสาบ
 
สีในแผนที่

•    สีน้ำตาลเข้ม        ภูเขาสูง
•    สีน้ำตาล        ภูเขา – ที่สูง
•    สีเหลือง        ที่ราบสูง
•    สีเขียว        ที่ราบลุ่ม ป่าไม้
•    สีฟ้า-น้ำเงิน        แม่น้ำ ทะเล

 
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

1. ลูกโลก    คือ สิ่งจำลองของโลก ช่วยให้มองเห็นภาพรวม ต่างจากแผนที่แผ่นราบ
    โลกมีลักษณะกลมป่องแป้ว เพราะเส้นผ่าศูนย์กลางแนวนอน ยาวกว่าแนวตั้ง
2. ตารางสถิติ    เป็นการแสดงข้อมูลเชิงตาราง
3. กราฟและแผนภูมิ  ช่วยวิเคราะห์ความแตกต่างของข้อมูล เช่น กราฟเส้น รูปแท่ง วงกลม
4. แผนภาพ    คือภาพเขียนเพื่อประกอบเรื่องราว ปรากฎการณ์ต่างๆ..


สรุป

    แผนที่ คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างจึ้น เพิ่อแสดงลักษณะของพื้นผิวโลก และสิ่งที่อยู่บนพื้นผิวโลก ทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมนุษย์สร้างขึ้น โดยแสดงข้อมูลลงบนวัสดุแบนราบด้วยการย่อขนาดให้เล็กลงตามมาตราส่วนที่ต้องการ และใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งที่มีอยู่จริงบนพื้นผิวโลก แบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ แผนที่อ้างอิงและแผนที่เฉพาะเรือง
    ลูกโลก คือ สิ่งจำลองของโลก สร้างด้วยวัสดุต่าง ๆ ช่วยให้เห็นภาพรวมของโลก
    ตารางสถิติ คือ การแสดงข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่แสดงไว้ในรูปของตาราง
    กราฟและแผนภูมิ เขียนขึ้นเพื่อแสดงการเปลี่ยนค่าของตัวแปรหนึ่ง เปรียบเทียบกับค่าของตัวแปรอื่น ช่วยให้วิเคราะห์ความแตกต่างของข้อมูลที่นำมาใช้ได้รวดเร็ว
    แผนภาพ คือ รูปที่เขียนขึ้นเพื่อประกอบคำอธา

Comment

Comment:

Tweet

question tongue tongue

#1 By (171.7.248.40|171.7.248.40) on 2014-11-16 11:49